Ang tao sa kanyang krus na daan

Ito ang panahong sama-sama nating inihahandog ang ating mga sarili, pamilya, at gawain sa Panginoon. Manalig tayo sa Diyos na tulungan Niya tayong magtagumpay sa bawat bahagi ng ating buhay sa taong ito. Ginagamit ng Diyos ang pag-aayuno bilang sandatang espirituwal para itaguyod ang Kanyang kaharian, magdala ng pagbabago, at magbigay tagumpay sa buhay ng Kanyang mga anak.

Ang tao sa kanyang krus na daan

English version is available below. Nuong ako ay musmos pa, buong pananabik kong hinihintay ang pista ni Santa Marta tuwing ikalawang Lingo ng Pebrero at ika ng Hulyo. Di tulad ng malungkot na prusisyon ng Semana Santa, ang prusisyon tuwing pista ni Santa Marta, na kung tawagin ay Pagoda sa Daan, ay masayang idanaraos sa pamamagitan ng pagsasayaw ng pandango sa saliw ng musika ng banda.

Naiiba rin ang pagdiriwang na ito sapagkat mismong ang andang nagtataglay ng imahen ng Santa ay buong giliw na isinasayaw ng mga kalalakihang may pasan dito.

Habang pinagmamasdan ko sa kalayuan ang parating na prusisyon, animo'y umiindak si Santa Marta kasabay ng kanyang mga sumasayaw ding mga deboto! Bukod sa masayang sayawan at ang paghahagis ng mga kakaning kung tawagin ay pasubo, ang tuwina'y pumupukaw sa aking pansin ay ang kakaibang anyo ng Santa Marta ng Pateros.

Kung karamihan ng mga imahen ng mga santo ay may mahahabang kasuotan na nagkukubli sa kanilang mga paa, ang kay Santa Marta ng Pateros ay sadyang nagpapakita sa mga ito. At ang lalong nakapagtataka ay kung ano ang nasa kanyang paanan — isang malaki at nakakatakot na buwaya.

Maraming mga alamat at salin-kwento sa Pateros tungkol kay Santa Marta at sa buwaya sa kanyang paanan. Sinikap kong maghanap ng anumang nasusulat na nagtataglay ng salaysay tungkol sa kung papaanong ang imahen ng Santa Marta ng Pateros ay nagkaroon ng buwaya sa kanyang paanan, ngunit walang akong natunton.

Ayon sa isang matandang kwento, nuong unang panahon ay isang maunlad na pamayanan ang bayan ng Pateros. Ang ilog nito ay malawak at malinis, at naging sentro ng kalakalan na naguugnay sa lalawigan ng Morong sa Maynila.

Dahil sa mayaman sa mga suso at ibang lamang-tubig, ang ilog ay naging mainam na kanlungan ng mga pato o itik na inaalagaan ng mga nakatira sa pampangin ng ilog. Ang itlog ng mga patong ito, na lubhang mas malinamnam kung ihahambing sa yaong mga nanggagaling sa ibang dako, ay ginagawang balut - na siya namang lalong nagpatanyag sa bayan ng Pateros.

Nabuhay ng maunlad at matiwasay ang mga taga Pateros. Ngunit ang kasaganahan at katahimikan ng Pateros ay ginambala ng isang malaking buwaya na nanalanta sa ilog. Kinakain nito ang mga itik at pato, at nanganib na maubos ang mga ito at mawalan ng kabuhayan ang bayan.

Nang sa kabila ng lahat ng paraan ay hindi mahuli at magapi ng taong bayan ang mapanirang buwaya, sila ay taimtim na nanalangin kay Santa Marta.

Ang tao sa kanyang krus na daan

Sila naman ay di nabigo at kapagdaka ang buwaya ay nahuli at pinaslang. Bilang pasasalamat, ipinagdiwang ng buong bayan ang pista ni Santa Marta sa pamamagitan ng pagsasayaw sa mga lansangan pagoda sa daan at maging sa kahabaan ng ilog ng Pateros pagoda sa ilog.

Sa ilog man o sa daan ay laging nakasunod ang isang buwaya na gawa sa yero bilang paggunita sa pagliligtas ng Santa sa mga itik ng Pateros. Sa ibabaw o tabi ng malaking buwaya ay may sumasayaw na mag-iitik at may hawak na tabak o bolo, bilang pahiwatig ng pagtatagumpay ng mga taga Pateros laban sa salot sa kanila kabuhayan.

Marahil, ang kwentong ito at katulad ng iba pa ay mananatiling buhay na lamang sa pamamagitan ng mga salaysay na isinasalin sa bawat salin-lahi ng mga taal na taga-Pateros. Nakakalungkot isipin na sa hinaharap ay maari ng tuluyang maglaho ang mga kwentong ito katulad ng pagkamatay ng ilog ng Pateros at ang unti-unting paglaho ng mga kinaugaliang tradisyon katulad ng pagpaparangal kay Santa Marta sa kanyang kapistahan.

Muling napukaw ang aking pansin sa kakaibang imahen ni Santa Marta ng Pateros ng minsang nakapagsimba ako sa parokya ng San Pablo sa Timog, Lungsod Quezon.

Aba, mayroon din itong malaking buwaya sa kanyang paanan! Dili kaya't taga-Pateros ang naghandog ng imaheng ito sa parokya ng San Pablo? Nagtanong ako, ngunit walang makapagsabi kung paanong ang imahen ni Santa Marta na akala ko ay sa Pateros lamang matatagpuan ay napadpad sa Lungsod Quezon.

Gayun din ang aking pagkagulat ng minsang ako ay nakapagsimba sa Estados Unidos, napansin ko ang imahen ni Santa Marta.

Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition May 5,

Katulad din ito ng imahen sa Lungsod Quezon ngunit hindi isang buwaya ang nasa kanyang paanan, kundi ay isang nakakatakot na dragon.

Maliban dito, ang pagsasalarawan ay katulad ng Santa Marta ng Pateros - may hawak na Krus sa isang kamay at sangang may mga dahon sa kabila. Ito ang nagbunsod sa akin upang saliksikin kung may kinalaman ang mga nakagisnan kong tradisyong sa Pateros sa mga pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Marta sa ibang lugar.

Sa aking pananaliksik, nalaman ko na ang pagsasalarawan ng mga taga Pateros kay Santa Marta ay hindi naman pala nalalayo sa kanyang tradisyonal na pagsasalarawan mula pa nuong ika-labintatlong siglo.Huwag sumakay sa mga jeep or traysikel na nakakaabala sa daan.

Huwag bumili sa mga tindahang nakabara sa mga bangketa.

'+relatedpoststitle+'

kung saan maraming tao ang humanga sa pangangaral ni Santa Marta at itinakwil ang kanilang mga diyos-diyosan naroroon pa rin ang mga simbulo na nagpapaalala sa kadakilaan niya - ang Krus na ginamit niya upang paniwalain.

Wala ni isa man sa Kanyang mga pinagaling ang dumating upang tulungang Siya. Isa-isa na ring nag-alisan ang maraming taong humusga sa Kanyang mamatay sa krus. Maging ang kanyang mga apostoles ay wala na sa eksena.

Articles - Pinoy Atheists

Maiiwan si Hesus na nag-iisang nakabayubay sa Krus; at dito, unti-unti Siyang mawawalan ng hiningang nag-iisa. * Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay pasanin tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin --(Lucas ) * At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kaniyang balikat, na natutuwa.

Hindi na maayos ang kanyang buhok, masagwa na ang kanyang damit, at maligasgas na ang kanyang mga palad. Garalgal na ang kanyang boses, at kapag nagpupunas siya ng sahig, nagkalat ang tubig sa. Naniniwala kami sa gayon na ang trabaho ng gobyerno ay isulong ang isang lipunang kinikilala ang kabutihan ng bawat tao, siyang nakikita ang batas hindi bilang instrumento upang sirain ang mga taong kanyang marapat protektahan kundi bilang daan upang siguruhin na maitatama ang mga kamalian at maibabalik ang mga nagkasala sa kabuuan ng kanilang.

“Ako ang daan, ang katotohanan at nag buhay, walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko” una'y sa mga Judio at gayon din samg Griyego. Inihahayag nito na ang pagpapawalangsala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya, at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa nasusulat, Mabubuhay sa pamamagitan ng.

Liturgy for the People